Pretraživanje

AMBIDEKSTER KLUB - savjetodavni i edukativni centar za djecu, mlade i obitelj

Ambidekster klub je nevladina i neprofitna udruga koja svojim djelovanjem kroz inovativne programe i projekte te stručne intervencije temeljene na principima sudjelovanja samih korisnika kao i dionika iz društvene zajednice želi doprinijeti kvalitetnijem životu mladih osoba u hrvatskom društvu.

Programi i projekti provode se na nacionalnoj razini uz uključivanje dionika iz Hrvatske i Europske unije s fokusom djelovanja u istočnom dijelu grada Zagreba – u lokalnim zajednicama Dubravi i Sesvetama.

AMBIDEKSTER (lat. ambidexter) = dešnjak u obje ruke, čovjek koji se podjednako lako služi i desnom i lijevom rukom.
Naziv Ambidekster klub jest metafora za cjeloviti i integrirani pristup u pružanju usluga korisnicima, pri čemu se članovi i razvoj organizacije oslanja na etiku participacije i ekologiju odnosa u lokalnoj zajednici. U sustavu formalnog školovanja u većoj mjeri se koriste metode izobrazbe koje potiču razvoj sposobnosti lijeve moždane hemisfere, kao što su primjerice analitičnost, razložnost i dosljednost, dok se u sustavima temeljenim na inovaciji, istraživanju i kolaborativnom učenju i dijalogu više razvijaju sposobnosti desne moždane hemisfere koje omogućavaju razvoj kreativnosti i inventivnosti, emocionalne svjesnosti i društvene osviještenosti u pojedinca.

MISIJA Ambidekster kluba je pridonositi zaštiti ljudskih prava, socijalnom uključivanju i podizanju kvalitete života pojedinaca i skupina, posebice skupina djece i mladih izloženih riziku od socijalnog isključivanja kao što su djeca i mladi s problemima u ponašanju te drugih skupina djece i mladih s manje mogućnosti koji nailaze na prepreke u socijalnom uključivanju.

Kako bi doprinijeli ostvarenju misije i vizije, Ambidekster klub pruža socijalne usluge kroz različite preventivne i tretmanske programe i stručne intervnecije.
Korisnici su opća populacija djece i mladih u dobi 12-18 godina kao i djeca i mladi s problemima u ponašanju/teškoćama u odrastanju i njihove obitelji.

Preventivni programi provode se u suradnji sa školama, uz odobrenje Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Agencije za odgoj i obrazovanje. Različiti programi radionica, ali i drugih oblika stručnih intervencija provode se na "iskustven način", metodama i tehnikama koje sadržaj programa čine zanimljivim djeci i mladima. Provođenje preventivnih programa pridonosi osnaživanju djece i mladih za suočavanje sa životnim teškoćama vezanim uz različita područja života kao što su međuljudski odnosi, kvalitetna komunikacija, zdravi stilovi života, nenasilno i prosocijalno ponašanje.
U cjelini, cilj preventivnih aktivnosti je jačanje zaštitnih čimbenika i slabljenje rizičnih kako bi se djeca i mladi razvili u „zdrave“ i „prilagođene“ te samosvjesne i aktivne odrasle osobe uključene u život lokalne zajednice.

Tretmanske aktivnosti provode se u savjetovalištu putem individualnog i grupnog psihosocijalnog rada te kroz obiteljsko savjetovalište.
Savjetovališni rad provode stručnjaci – psihoterapeuti, socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi te volonteri - stručnjaci ili studenti društvenog usmjerenja.
 

DJELATNOSTI AMBIDEKSTER KLUBA

PRIMARNE DJELATNOSTI:
OSTALE DJELATNOSTI:
Tel.:
(+385) 1 285 2170,
 (+385) 99 457 5444
E-mail:
info@ambidekster.hr

Web stranica:
http://www.ambidekster.hr/hr/pocetna/
 
 
 
*Sadržaj cjelokupne mrežne stranice projekta "Mreža za mlade Grada Zagreba - za socijalno uključivanje" isključiva je odgovornost Grada Zagreba